ETELÄ-KORPILAHDEN  VESIOSUUSKUNNAN  SÄÄNNÖT

Sivu päivitetty 2017-05-24

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylä

2 § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

3 § Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä osuudella. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan useammallakin osuudella.  

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu)  on 100,00 euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

5 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.  
        
Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, vesihuoltolaitosten yleisiä toimitusehtoja sekä osuuskunnan taksaa tai hinnasto

6 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillisen kiinteistön vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä.  Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymismaksu irtisanotaan. Kiinteistöltä veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta aiheutuvat mahdolliset arvonlisäveronalaiset palvelut. Liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Liittymismaksu palautetaan irtisanomisvuotta seuraavan täyden kalenterivuoden jälkeisen tammikuun viimeiseen päivään mennessä.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämä osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu.

7 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi päättää, että jäsenten on osuuskunnan toiminnan aikana suoritettava osuuskunnalle ylimääräistä maksua kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten.

Tätä maksua, joka peritään jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua, voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Osuuskunnan kokouksenasiana on edellä tässä pykälässä mainituissa rajoissa päättää, minkä verran, millaisissa erissä ja minkä ajan kuluessa maksua kulloinkin jäseneltä otetaan, muutoin määrää maksusta hallitus.

Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun perimisestä ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa peräkkäisessä kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta on viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä

Tässä pykälässä tarkoitettua ylimääräistä maksua ei palauteta..

8 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

9 § Verkoston rakentaminen

Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää johtolinjat hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.

10 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1)    tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä

2)    noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja käytöstä

3)    luovuttamaan korvauksetta maata jäsenten kiinteistöön johtavien johtolinjojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

4)    kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja johtolinjoja

5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkostoon liitetyt johdot.

11 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.
 
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

12 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina

2)    todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

3)    esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastajan kertomus edelliseltä tilikaudelta

4)    päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5)    päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

7)   määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin-  tarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiot

8)   valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

9)    valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

10)        esitellään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle

11)      käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, mikä julkaistaan paikkakunnalla runsaasti leviävässä lehdessä. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen, jonka jäsen on osuuskunnalle kirjallisesti ilmoittanut.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille todistettavalla tavalla kirjeellisesti, sähköisesti tai osuuskunnan toimipaikoissa esillä pidettävillä ilmoituksilla.

14 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen yhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Toimitusjohtaja saadaan valita hallitukseen siihen katsomatta, onko hän osuuskunnan jäsen vai ei. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

15 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.  Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia

4)    päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

5)    käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen
toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

16 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.  Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

17 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

18 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.  Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja se on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen toukokuun loppua.

19 § Tilintarkastajat

 Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänellä varamies, jotka valitaan toistaiseksi. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kertomuksensa viimeistään kahta viikkoa ennen osuuskunnan vuosikokousta.

Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, osuuskunnan kirjanpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoidon johdosta.

Tilintarkastuskertomuksessa tai toiminnantarkastajien raportissa on annettava erityinen lausunto:
tilinpäätöksen vahvistamisesta
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen esityksestä, sekä
siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon

Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuserän arvoa on korotettu siinä järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti mainittava.

20 § Velkakiinnitys

Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen.

21 § Osuuden siirto ja siirronsaajan oikeus

Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.   

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajan tulee kuuden kuukauden kuluessa siirrosta hakea hyväksymistä jäseneksi.

22 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä.  Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

23 § Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.  
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1)    jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan

2)    jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia

3)    jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

4)    jos jäsen toimii liittymismaksusopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

Jäsenen erottaminen voidaan saattaa osuuskunnan kokouksen, muttei tuomioistuimen eikä välimiesoikeuden tutkittavaksi.

24 § Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille.

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

25 § Osuuskunnan  purkaminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneista äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.  
 

26 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

27 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa

28 § Sääntöjen muuttaminen

1. Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viime kokouksessa annettu,

a) jos päätös koskee oikeutta erota osuuskunnasta tai sillä rajoitetaan jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen tai ylijäämään, kaikkia äänestykseen osallistuneista äänistä, tai
b) jos päätös koskee osuuskunnan toimialan olennaista muuttamista, lisämaksuvelvollisuuden tai ylimääräisen maksun määräämistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan laskentaperusteen muuttamista, kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, tai
c) jos päätös koskee osuusmaksun korottamista, kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

2. Ehdotusta, joka sisältää muunlaisen muutoksen näihin sääntöihin kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, ei tarvitse käsitellä useammassa kuin yhdessä osuuskunnan kokouksessa, ja tällöin tehty päätös on pätevä, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

3. Kun tehdään sellainen sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, joka tämän pykälän 1 momentin a), b) ja c) kohdan  mukaan on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, on ehdotuksen asiallinen sisältö vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä kokousta saatettava osuuskunnan jäsenten tietoon sillä tavoin kuin tiedonantojen toimittamisesta on näissä säännöissä määrätty.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

29§ Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä lakia yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista.